Degrieck machinery - algemene voorwaarden

Alle info op de site is beschrijvend en wordt continu vernieuwd. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde gegevens of foto's afwijkingen vertonen. Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Voor vragen gelieve ons te contacteren

Algemene voorwaarden

Onderhevige algemene voorwaarden zijn als handgeschreven te beschouwen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen, van welke aard dan ook.

1.    Aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis. De aanbieding  heeft een geldigheid van 1 maand.
2.    De goederen, zelfs deze die vrachtvrij door onze eigen diensten worden afgeleverd reizen op risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling.
3.    Een bestelling wordt pas definitief na de schriftelijke aanvaarding van onze klant en/of de levering door onze onderneming, maar de koper blijft door zijn bestelling gebonden zolang we hem onze weigering niet schriftelijk meegedeeld hebben.
Mondelinge geplaatste bestellingen zijn ook bindend, en kunnen enkel ongedaan maken voor onze bestellingen bij de leverancier geplaatst zijn, en voor we aan het werk begonnen zijn, en ten laatste na directe mededeling van ontvangst van de eerste factuur mits schriftelijke verduidelijking naar ons toe in het laatste geval. 
4.    Wij behouden ons het recht voor een waarborg te  eisen, ook tijdens de lopende koop, en in geval van weigering, de levering te schorsen.
5.    Behalve andere bepalingen van onzentwege zijn onze leveringen betaalbaar bij afhaling, tenzij anders overeengekomen te betalen via overschrijving uiterlijk voor de vermelde datum op de factuur.
6.    Bij het niet voldoen van de factuur op de vervaldag, worden alle niet vervallen facturen onmiddellijk eisbaar, zonder dat rekening zal gehouden worden met de overeengekomen of toegestane betalingsvoorwaarden.
7.    In geval van achterstand in de betaling worden van rechtswegen en zonder voorafgaande aanmaning , interesten van 1.5% per maand aangerekend, vanaf de vervaldag van de factuur.
8.    Bij gebreke aan betaling van het volledige bedrag van de factuur op de vervaldag, zoals voorzien in artikel 5 van onze algemene voorwaarden, zal het volledige bedrag van de factuur verhoogd worden met een vaste vergoeding van 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 50 Euro onverminderd de verwijlinteresten en de gerechtskosten, huidig beding een forfaitair strafbedrag ten titel van schadevergoeding uitmakend. Bijkomstig zal zoals in artikel 7 van onze algemene voorwaarden vermeld, maandelijks intresten aangerekend worden.
9.    Alle geplaatste bestellingen worden als bindend beschouwd. Zij kunnen niet eenzijdig door de opdrachtgever opgezegd worden. Bij eenzijdige opzegging van de overeenkomst om welke reden ook, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding door de opdrachtgever een bedrag van 30% op de prijs der overeenkomst betaald worden aan DEGRIECK MACHINERY, dit onder voorbehoud dat deze schadevergoeding kan vermeerderd worden op basis van de werkelijk geleden en bewezen schade, alsmede de kosten opgelopen ten gevolge van ontbinding.
10.    De leveringstermijnen bepaald in de bestelbon of in de orderbevestiging zijn niet bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven, zodanig dat in afwijking van de artikels 1610 en 1611 van het Burgerlijk Wetboek, een eventuele vertraging, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd, aan de koper in geen geval recht geeft op een schadevergoeding. Indien echter de overeengekomen termijn met meer dan 90 dagen overschreden werd, zou de koper de verkoop kunnen verbreken, na een ingebrekstelling aan de verkoper bij aangetekend schrijven; deze verbreking kan slechts uitwerking hebben 30 dagen na de verzending van de ingebrekstelling.
11.    Elke klacht moet noodzakelijk meegedeeld worden in een aangetekende brief binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen of de dienstverlening. Na deze termijn zullen alle klachten als nul en van generwaarde beschouwd worden, behalve als er een schriftelijk andersluidend akkoord gemaakt werd.
12.    Afmetingen, gewichten, prestaties en uitrusting die in de folders en catalogi vermeld staan, zijn slechts benaderend en kunnen bovendien verschillen van land tot land. Ze maken geen deel uit van het contract.
13.    In afwijking van het ART. 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft DEGRIECK MACHINERY eigenaar van de leveringen van het nieuwe en/of herstelde en/of aangepaste goed tot de volledige betaling van de prijs en de vermeerderingen. DEGRIECK MACHINERY is dus gemachtigd om zonder voorafgaande toelating de leveringen terug te nemen; Nochtans is de koper vanaf de levering aansprakelijk voor het verlies en/of de schade aan het geleverde materiaal.
14.    Het materiaal geniet van de waarborg die door de constructeur gegeven wordt. Onze aansprakelijkheid is bij uitdrukkelijke overeenkomst beperkt tot de herstelling of de kosteloze ruil van de onderdelen die als defect erkend werden met uitsluiting van alle schadevergoedingen om welke reden ook. De vervangen onderdelen blijven onze eigendom.
15.    Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreke moet door de koper ingesteld worden binnen de 2 werkdagen na het ontdekken van het gebrek en binnen het jaar na de levering. De koper kan hierbij enkel verplicht worden tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen. Geen andere schade komst in aanmerking voor vergoeding. Indien de koper verder blijft presteren met het gebrek, vervallen alle verplichtingen voor de verkoper.
16.    Alle herstellingen en/of aanpassingen worden uitgevoerd volgens de best mogelijke praktijken. DEGRIECK MACHINERY kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de  herstellingen en aanpassingen die het zouden begeven, en de schade dat deze veroorzaken, van welke aard dan ook. Bij het afleveren en/of gebruiken van het goed stemt de koper er mee in dat de herstelling en/of aanpassing uitgevoerd is volgens de best mogelijke praktijken.
17.    In geval van betwisting, heeft de rechtbank van Dendermonde uitsluitend bevoegdheid
18. Geplaatste bestellingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig opgezegd worden door DEGRIECK MACHINERY, Dit dient wel voor levering meegedeeld te worden
19. Door rare marktsituaties zijn gemaakte offertes zeer sterk indicatief, maar niet bindend, zelfs niet mochten deze getekend zijn voor bestelling.
Voor levering dient de klant met de juiste prijssetting akkoord te gaan, zoniet behoud DEGRIECK MACHINERY het recht deze eenzijdig te verbreken.

BE0558889947
Kattenbos 11
9520 Sint-Lievens-Houtem
Belgiƫ

0483464725

Kaart weergeven